Главная » 2016 » Сентябрь » 4 » Соглашение по пожарной безопасности.

Соглашение по пожарной безопасности.

View: 988 / Added by: ilja / Date: 24.01.2019 / Comments 0

Piirnevate naaberüksuste omanike kirjalik kokkulepe ehitise paiknemiseks maaüksuse piirile lähemale kui 7,5 meetrit

Eesti,   

„___“____________ 201__.a.

Vaivara valla üldplaneeringu [RT IV, 10.10.2013, 22] punkti 2.2.4.3. kohaselt uute elamute, suvilate ja aiamajade ning nende kuuluvate abihoonete ehitamine ei ole lubatud lähemale kui 7,5 m maaüksuse piirist, kui kehtiva detailplaneeringuga ei ole määratud teisiti või kui piirnevate naaberüksuste omanikud ei lepi omavahel kokku teisiti.

1. Kirjaliku kokkuleppe (edaspidi: kokkulepe) sõlmivad omavahel kinnistute:

1.1. Viljapea AÜ krundi nr ____ omanik ______________________________________

(isikukood________________) (edaspidi: nõusoleku taotleja) ja

1.2. Viljapea AÜ krundi nr ____ omanik ______________________________________

(isikukood________________) (edaspidi: nõusoleku andja) (üheskoos osapooled).

2. Kokkuleppe kohaselt nõusoleku andja annab loa, et tema kinnistu piirile paikneb nõusoleku taotlejale punktis 3 nimetatud ehitis mõlema kinnistu maaüksuse piirist lähemal kui 7,5 m ja nõustub sellega kaasnevate negatiivsete mõjudega (N: päikese varjutus, katuselt langev vihmavesi jmt.).

3. Ehitis, mis paikneb maaüksuse piirile lähemal kui 7,5 meetrit:

Jrk.Nr. Ehitise nimetus Ehitise ehitisealune pind (m2) Ehitise peamine kasutuse otstarve

4. Punktis 3. nimetatud ehitis on näidatud skeemil 1, mis on käesoleva kokkuleppe lahutamatuks osaks.

5. Käesolev kokkulepe kehtib 10 aastat, või kui muutub nõusoleku andnud kinnistu omanik.

6. Käesolev kokkulepe on sõlmitud neljas võrdväärses eksemplarist, millest üks jääb nõusoleku taotlejale, teine eksemplar jääb nõusoleku andjale ja kolmas eksemplar jääb aiandusühistu juhatusele ja neljas eksemplar jääb Vaivara Vallavalitsusele.

Osapoolte kontaktandmed:

Nõusoleku taotleja: Elukoht:_________________________________________

Telefon: _________________________________________

E-posti aadress: ___________________________________

Nõusoleku andja: Elukoht:_________________________________________

Telefon: _________________________________________

E-posti aadress: ___________________________________

Osapoolte allkirjad: ___________________(________________)

 

Скачать

Click here to download Соглашение_по_пожарной_безопасности..PDF

Всего комментариев: 0
avatar